Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

pomaranczowy
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba

September 22 2018

pomaranczowy
3312 13f2 390
pomaranczowy
4429 0955 390
pomaranczowy
9064 d7ab 390
pomaranczowy
pomaranczowy
Reposted frompomruki pomruki viaholymoly holymoly
pomaranczowy
9224 7d1d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaholymoly holymoly
pomaranczowy
6757 8f6b
pomaranczowy
3532 4698 390
pomaranczowy
7849 e68a 390
Reposted fromdaelmo daelmo viaholymoly holymoly

July 24 2018

pomaranczowy
0349 5aeb 390
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaholymoly holymoly
pomaranczowy
6544 2abc 390
Reposted fromzciach zciach viapannakies pannakies
pomaranczowy
7812 df02 390
Reposted fromMuppet Muppet viapannakies pannakies
pomaranczowy
pomaranczowy
1223 00e5 390
Reposted frompsychedelix psychedelix viasilkdreams silkdreams
pomaranczowy
3888 86e4 390
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viasilkdreams silkdreams
pomaranczowy
pomaranczowy
7057 ca3c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
pomaranczowy

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl